Lokal kirkeudvikling

Lokal Kirkeudvikling! Hvad og hvorfor?

Mange menighedsråd vil nikke genkendende til, at tiden på rådsmøderne ofte går med at drøfte mursten og økonomi . Det sker naturligvis for at skabe gode rammer om kirken og dens liv. Men det kan knibe med at finde tid til samtalen om, hvad det rent faktisk vil sige at være kirke , og hvordan vi bedst er det netop på vort sted.

Det var baggrunden for, at menighedsrådet ved Sct. Catharinæ kirke i januar 2012 meldte sig til et treårigt projekt under Kirkefondet om netop kirkeudvikling. Projektet har nu kørt i tre år med deltagelse fra kirker og sogne fra hele landet.

I Sct. Catharinæ kirke har vi set projektet som en mulighed for bl.a. at finde ud af, hvad det er for et sogn, vi er i kirke i.  Kirkefondet har udarbejdet en sogneanalyse, som fortæller om befolkningssammensætningen i sognet , aldersspredning osv.

Desuden har vi haft et ønske om at få formuleret en vision for kirkens arbejde – samt en handleplan. Hvad er det vi vil ? Hvorfor gør vi det, vi gør ?  Er det det rigtige ? Kunne vi med fordel tænke og gøre anderledes i betragtning af , hvor vi er kirke ? Hvordan forestiller vi os kirken i fremtiden ? Hvordan bliver vi bedre til at være kirke sammen?

For at komme videre med de spørgsmål, blev der nedsat en arbejdsgruppe på 5 personer bestående af menighedsrådsmedlemmer, ansatte og frivillige.

Arbejdsgruppen består af flg. medlemmer :

Anne Margrethe Lindholdt, Benjamin Friis, Grete Becker, Maria Hove Amtorp, Søren Toft Dalgaard (udtrådt efterår 15) og Elin Hjuler ( 75421612/ehs@km.dk) .

Arbejdsgruppen har fået inspiration fra to årlige konferencer, hvor vi er mødtes med andre sogne, ligesom vi har fået vejledning og sparring undervejs fra ansatte under Kirkefondet.

I arbejdsgruppen har vi haft bud efter personer, der har en særlig eller lang tilknytning og viden om sognet og lokalsamfundet, for på den måde at få tegnet et billede af Sct. Catharinæ kirke og sogns historie i nyere tid.

Vi har desuden inviteret grupper af konfirmandforældre , plejehjemsbeboere, frivillige i genbrugsbutikker , pilgrimsvandrere m.fl. ind til en samtale om eksistentielle , kirke – og trosspørgsmål. For at blive klogere på kirkens plads i lokalsamfundet og hvilken rolle , den spiller i hverdagen..

Udgangspunktet har ikke været at sætte en masse ”aktiviteter ” i gang, men at reflektere over, om det vi gør og den måde, vi er kirke på, rent faktisk er relevant..

Undervejs i processen er der så fremkommet forskellige forslag til nye tiltag. Det er blandt andet tilfældet inden for den gruppe, der deltager i kristen meditation og fordybelse, de åndelige dannelsesgrupper, ledet af stiftspræst for åndeligt søgende, Jette Dahl, den gregorianske sanggruppe samt pilgrimsvandrerne. En lille gruppe på kryds og tværs af disse grupper har et par år mødtes i en samtalegruppe og drøftet emner af fælles interesse. 

(Samtalegruppen ligger stille pt (efterår 16). 

Desuden har der været et ønske om en kort hverdagsandagt i kirken. En lille halv time med ro og stilhed.

Der har været eksperimenteret med tid og form. Et nyt tilbud om hverdagsandagt vil ligge klar i januar 17.

Der kan læses mere om samtalegruppen og hverdagsandagterne på kirkens hjemmeside ,

 


Vision for Sct. Catharinæ kirke bringes herunder. Samt aktivitets- og  handleplan  for de forskellige områder...

 

Elin Hjuler

Visionsformulering:

 

Sct. Catharinæ kirke er den historisk skæve kirke i Ribe.

Et åbent fællesskab med plads til skæve indfald og sans for skæve vinkler

En levende kirke, hvor medmenneskelighed, medansvar og medleven er vigtige

Frivillighed er en nødvendighed

Gudstjeneste i forskellig form vægtes højt

Undervisning, musik og aktiviteter afspejler sognets mangfoldighed

 


MÅLSÆTNINGSFORMULERING for gudstjenesterne i Sct. Catharinæ kirke .

Gudstjenesterne vægtes højt

 

Vision:

Sct. Catharinæ er den historisk skæve kirke i Ribe.

Et åbent fællesskab med plads til skæve indfald og sans for skæve vinkler.

En levende kirke, hvor medmenneskelighed, medansvar og medleven er vigtige. .

Frivillighed er en nødvendighed

Gudstjeneste i forskellig form vægtes højt.

Undervisning, musik og aktiviteter afspejler sognets mangfoldighed.

 

Målsætning :

1. At fastholde den klassiske gudstjeneste, dens liturgi og salmesang 

med plads til fornyelse

2. At arrangere alternative gudstjenester /andagter

 

Aktivitets- og handleplan:

Der afholdes traditionel højmesse søndag kl. 11,00  på 3 ud af 4 søndage om måneden.

Herudover holdes der ca. 1 gang om måneden eftermiddags/aftengudstjeneste, evt. som korgudstjeneste.

På sigt ønskes der børnepasning og/eller børnerum ved de almindelige højmesser

Én gang om måneden inviteres til kirkekaffe i forbindelse med gudstjenesten

Desuden kirkefrokost to gange forår og efterår i forbindelse med højmessen.

Der afholdes 10 årlige gudstjenester for borgere, der er udviklingshæmmede, heraf 2 gudstjenester i Sct. Catharinæ Kirke .

På skift med områdets øvrige sogne afholdes gudstjenester på byens plejehjem

Der afholdes i årets løb alternative gudstjenester så som babysalmesangsafslutning, afslutning for minikonfirmander, dåbstræf, småbørnsgudstjenester, familiegudstjenester. De 9 læsninger og juleafslutninger for skole og institutioner.

Der tilbydes dåbsgudstjeneste den første lørdag i måneden.

Sammen med domsognet og de små sogne omkring Ribe (Seem, Kalvslund, Obbekær, Farup) afholdes friluftsgudstjeneste 2. pinsedag.

Der afholdes adventsaftensang de 4 onsdage i adventstiden kl. 17,00, hvilket. præster og organist står for.

En del af året afholdes der hver anden onsdag en kort hverdagsandagt. Disse står en gruppe under Kristen Meditation for sammen med en af præsterne.

I konfirmand-forberedelsestiden er der i ulige uger andagt i Catharinæ Kirke og i lige uger i Domkirken onsdage og torsdage kl. 08.00-08.20

(Menighedsrådet d. 1.10.14)


 

MÅLSÆTNINGSFORMULERING for musikken / Sct. Catharinæ kirke:

Visionen : Musikken (og aktiviteterne) afspejler sognets mangfoldighed

 

Musikken ved Sct. Catharinæ Kirke afspejler sognets mangfoldighed igennem gudstjenester, koncerter og andre musikalske arrangementer.

Vi har et ugentligt arrangement for psykisk udviklingshæmmede, hvor der bliver spillet alt lige fra gamle folkeviser til det sidste nye popmusik fra fx. Melodi Grand Prix.

Sommerkoncerterne i Sct. Catharinæ kirke er en del af det musikalske tilbud i Ribe. Koncerterne er overvejende klassiske, men der er plads til overraskelser i form at rock, jazz eller andre utraditionelle musikoplevelser.

Vi har til gudstjenesterne traditionel kirkemusik i form af orgel og kor.

Det nyeste tiltag i Sct. Catharinæ Kirke er oprettelse af Drengekor, og for de helt små har vi babysalmesang.

(Menighedsrådet d. 1.10. 14)

 


 

Målsætningsformulering for UNDERVISNING – og AKTIVITETER

 

Vision :

Sct. Catharinæ kirke er den historisk skæve kirke i Ribe.

Et åbent fællesskab med plads til skæve indfald og sans for skæve vinkler

En levende kirke, hvor medmenneskelighed, medansvar og medleven er vigtige

Frivillighed er en nødvendighed

Gudstjeneste i forskellig form vægtes højt

Undervisning, musik og aktiviteter afspejler sognets mangfoldighed

 

UNDERVISNING

 

Dåbsundervisning 

Sker bl.a. gennem den samtale præsten har med dåbsfamilien. Hvor ritualet gennemgås og betydningen af dåben drøftes.

Der tilbydes babysalmesang, hvor gennem forældrene lærer salmer med deres barn.

På sigt ønsker vi at tilbyde dåbstræf og børne-/familiegudstjenester

 

Minikonfirmander

Undervisningen skal styrke børnenes nysgerrighed og interesse for kirke og kristendom.

Det sker ved at fortælle børnene bibelhistorie, synge salmer, bede Fadervor og lære trosbekendelsen.

Børnene går på opdagelse i kirken for her igennem at blive fortrolige med det, der foregår i kirkens rum. Herunder gudstjeneste, dåb og nadver.

Børnene besøger kirkegården og byen og får kendskab til Ribes kirkelige historie.

 

Konfirmander

Undervisningen skal give konfirmanderne kendskab til Bibelen, salmer og gudstjenesten.

 •  give de unge en relation til mennesker omkring kirken og inddrage dem i et kirkeligt fællesskab
 •  give gode oplevelser i mødet med vores kirke.
 •  give viden om kirke og kristendom 

 

AKTIVITETER

Kristen meditation og fordybelse

Målet med meditation er at komme til stilhed i krop og sind. Det vigtigste mål i kristen meditation er at tillade Guds stille nærvær at blive virkelighed i os. Den virkelighed, der giver mening, form og formål til alt, hvad vi gør og er.

Der læses fra og samtales over hovedsageligt bibelske tekster

Salmer, bøn og stilhed indgår i meditationen.

 

Høstmarked

Som en del af kirkens diakonale forpligtelse afholdes der årligt høstmarked med det formål at hjælpe trængte familier.

Bag høstmarkedet står en stor gruppe frivillige

 

Pilgrimsvandring

Pilgrimsvandring har troen som centrum. I luthersk sammenhæng er vandringen det vigtige, ikke målet.

I vandringen indgår stilhed, fred og fordybelse

Alle vandringer udgår fra en lokal kirke og indledes med en kort andagt.

Samtalegruppe

Et forum for samtale om emner af kirkelig og eksistentiel art.

Nuv. gruppe opstået efter ønske fra interesserede i menigheden. Ny(e) grupper kan til enhver tid etablere sig. Tovholder p.t. arbejdsgruppen i Lokal Kirkeudvikling

Gruppesammensætning, mødefrekvens og emne aftales i gruppen

 

Sogneaftener

Sogneaftenerne er et forsøg på at viderebære en foredrags- og fællesskabstradition, med højskolen som forbillede, inden for kirkens rammer. Vi hører foredrag og spiser sammen, og drøfter emnet med den aktuelle foredragsholder.

 

Tirsdagsklub

Tirsdagsklubben er et mødested for mennesker, der kan lide at dele deres historier og glimt af livet med andre, synge fra Højskolesangbogen og Salmebogen. Omdrejningspunktet foruden samværet kan være et foredrag, en fortælling, en livsskildring eller noget fjerde. Stemningen er uformel og af højskolekarakter, hvor der er let til smil og grin og fællesskabet vægtes højt.

 

(Menighedsrådet d. 4.6.15 )

 


 

MÅLSÆTNINGSFORMULERING for frivillighedspolitikken /  Sct. Catharinæ kirke.

 

Sct. Catharinæ ønsker at være et åbent og favnende fællesskab. Frivillighed er i denne sammenhæng en værdifuld forudsætning for et mangfoldigt og involverende kirkeliv.

Frivillige kan løse mange forskellige opgaver, det er derfor vores ønske at alles evner bruges og alles erfaringer kan anvendes.Vi har vedtaget en politik for det frivillige arbejde i menigheden.

Hvilke krav er der til de frivillige medarbejdere i kirken:

Vi arbejder ud fra det kristne livs- og menneskesyn, og møder andre mennesker med respekt.

Som frivillig påtager man sig en funktion som kan være af kortere eller længere varighed. Det er den frivillige i samarbejde med kontaktpersonen, der afgør arbejdsområdet og opgaver samt hvor ofte og hvor længe.

 

Som Menighedsråd forventer vi:

 • At man er åben overfor andre mennesker og deres forskelligheder.
 • Det forventes at man er ansvarsbevidst og overholder aftaler.
 • Har de kompetencer, der skal til for at udføre de givne opgaver.
 • Overholde tavshedspligt om de personlige forhold, man måtte få kendskab til.

 

Der underskrives en kontrakt af den frivillige og kontaktpersonen. Dette for at sikre, at politikken er gennemgået og forstået.

 

Den frivillige

Som frivillig får man:

 • Et meningsfyldt arbejde sammen med og for andre mennesker.
 • Gode og meningsfyldte oplevelser.
 • Fællesskab med andre frivillige ved kirken.
 • Samarbejde med kirkens personale og menighedsrådet.
 • Der afholdes et årligt arrangement for de frivillige.

 

Kontaktperson

Kontaktpersonen for de frivillige medarbejdere er udpeget af og blandt menighedsrådet.

Kontaktpersonens opgaver er:

 • Gennem indledende samtale at godkende den frivillige.
 • I samarbejde med den frivillige at finde opgave- og interesseområder.
 • Koordinering af de frivillige. Herunder kontaktperson i tilfælde af forfald eller problemer.
 • Kontakt mellem de frivillige og menighedsrådet og Lokal Kirkeudvikling.

 

Forsikring og Børneattest

Som frivillig dækkes man under arbejdet af Folkekirkens Ansvarsforsikring, mens den frivilliges egen ulykkesforsikring dækker i øvrige tilfælde.

Hvis der arbejdes med børn under 15 år kræves der børneattest, som indhentes ved politiet af Menighedsrådet.

 

(Menighedsrådet 8.10. 15).