Målsætningsformulering for UNDERVISNING – og AKTIVITETER

 

Vision:

Sct. Catharinæ kirke er den historisk skæve kirke i Ribe.

Et åbent fællesskab med plads til skæve indfald og sans for skæve vinkler

En levende kirke, hvor medmenneskelighed, medansvar og medleven er vigtige

Frivillighed er en nødvendighed

Gudstjeneste i forskellig form vægtes højt

Undervisning, musik og aktiviteter afspejler sognets mangfoldighed

 

UNDERVISNING

 

Dåbsundervisning 

Sker bl.a. gennem den samtale præsten har med dåbsfamilien. Hvor ritualet gennemgås og betydningen af dåben drøftes.

Der tilbydes babysalmesang, hvor gennem forældrene lærer salmer med deres barn.

På sigt ønsker vi at tilbyde dåbstræf og børne-/familiegudstjenester

 

Minikonfirmander

Undervisningen skal styrke børnenes nysgerrighed og interesse for kirke og kristendom.

Det sker ved at fortælle børnene bibelhistorie, synge salmer, bede Fadervor og lære trosbekendelsen.

Børnene går på opdagelse i kirken for her igennem at blive fortrolige med det, der foregår i kirkens rum. Herunder gudstjeneste, dåb og nadver.

Børnene besøger kirkegården og byen og får kendskab til Ribes kirkelige historie.

 

Konfirmander

Undervisningen skal give konfirmanderne kendskab til Bibelen, salmer og gudstjenesten.

 - give de unge en relation til mennesker omkring kirken og inddrage dem i et kirkeligt fællesskab

 - give gode oplevelser i mødet med vores kirke.

 - give viden om kirke og kristendom 

 

AKTIVITETER

 

Kristen meditation og fordybelse

Målet med meditation er at komme til stilhed i krop og sind. Det vigtigste mål i kristen meditation er at tillade Guds stille nærvær at blive virkelighed i os. Den virkelighed, der giver mening, form og formål til alt, hvad vi gør og er.

Der læses fra og samtales over hovedsageligt bibelske tekster

Salmer, bøn og stilhed indgår i meditationen.

 

 Høstmarked

Som en del af kirkens diakonale forpligtelse afholdes der årligt høstmarked med det formål at hjælpe trængte familier.

Bag høstmarkedet står en stor gruppe frivillige

 

Pilgrimsvandring

Pilgrimsvandring har troen som centrum. I luthersk sammenhæng er vandringen det vigtige, ikke målet.

I vandringen indgår stilhed, fred og fordybelse

Alle vandringer udgår fra en lokal kirke og indledes med en kort andagt.

Samtalegruppe

Et forum for samtale om emner af kirkelig og eksistentiel art.

Nuv. gruppe opstået efter ønske fra interesserede i menigheden. Ny(e) grupper kan til enhver tid etablere sig. Tovholder p.t. arbejdsgruppen i Lokal Kirkeudvikling

Gruppesammensætning, mødefrekvens og emne aftales i gruppen

 

Sogneaftener

Sogneaftenerne er et forsøg på at viderebære en foredrags- og fællesskabstradition, med højskolen som forbillede, inden for kirkens rammer. Vi hører foredrag og spiser sammen, og drøfter emnet med den aktuelle foredragsholder.

 

Tirsdagsklub

Tirsdagsklubben er et mødested for mennesker, der kan lide at dele deres historier og glimt af livet med andre, synge fra Højskolesangbogen og Salmebogen. Omdrejningspunktet foruden samværet kan være et foredrag, en fortælling, en livsskildring eller noget fjerde. Stemningen er uformel og af højskolekarakter, hvor der er let til smil og grin og fællesskabet vægtes højt.

 

(Menighedsrådet d. 4.6.15 )